REGULAMIN 5. EDYCJI FESTIWALU NON-FICTION 2020

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w 5. edycji festiwalu Non-Fiction organizowanego przez Stowarzyszenie Re-Prezentacje z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9, 30-170 Kraków, posiadającej NIP: 6793118715 oraz numer REGON: 120635062, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji przez Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000135066, zwanej dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorem.
 2. Przez festiwal rozumie się wszelkie wydarzenia (m.in. spotkania autorskie, dyskusje, reportaż radiowy) organizowane w jego ramach.
 3. Udział w festiwalu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązek jego przestrzegania.
 4. W wydarzeniach mogą wziąć udział jedynie osoby, które pobrały darmowy bilet z portalu Evenea i otrzymały potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail.
 5. Udział w Festiwalu jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
  • jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
  • przebywa na kwarantannie,
  • jest pod nadzorem epidemiologicznym.
 6. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy wypełnić ankietę on-line znajdującą się na stronie:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hY77Zj5TDkmfcV0_srZIfrKKzAEizU5FipW U4lgNQgBUMkcxQUo4NVM3NTAwSDlHSUJPQUJTRldRRy4u lub w wersji papierowej oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
 7. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
 8. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 1. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 2 metrów. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2,5 metra.
 2. Uczestnik festiwalu ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.
 3. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
 5. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pomieszczenia są wietrzone oraz w systemach wentylacji nie jest wykorzystywane powietrze pochodzące z recyrkulacji.
 6. Zasady uczestnictwa w festiwalu lub przebywania na terenie gdzie odbywa się festiwal mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 7. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.
 8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Stowarzyszenie nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) mogą być jedynie przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach marketingowych, oraz w celach komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem a uczestnikiem.
 9. Poprzez przystąpienie do udziału w festiwalu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie.
 10. Organizator przetwarza dane wizerunkowe uczestników festiwalu. Wszystkie wydarzenia mające miejsce podczas festiwalu mogą być rejestrowane dowolną techniką przez Organizatora. Organizator może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg festiwalu w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy festiwalu i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora.

19.Wizerunek uczestników festiwalu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany, w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji z festiwalu w dowolnym czasie i miejscu, w sposób i dla wyżej określonych celów.

 1. Udział w festiwalu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych przez Stowarzyszenie, w publikacjach Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia oraz do dokonania zmian programu festiwalu, w szczególności w zakresie imprez towarzyszących oraz zaproszonych gości, prelegentów i wykonawców, bądź też w zakresie terminów realizacji poszczególnych punktów programu.
 3. Uczestnikom festiwalu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora w związku z odwołaniem festiwalu lub dokonaniem zmian.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2020 r. i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://nonfiction.pl/ oraz będzie udostępniony na terenie, na którymorganizowany będzie Festiwal.

Regulamin newslettera Festiwalu NON-FICTION

Regulamin Newslettera Festiwalu NON-FICTION organizowanego przez Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE

§1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE z siedzibą: ulica Ślusarska 9 30-710 Kraków wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135066 zwanym dalej  RE-PREZENTACJE

§2

Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez RE-PREZENTACJE na podany przez użytkownika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§4

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.nonfiction.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail (dalej: Dane osobowe) oraz zaakceptuje regulamin oraz udzieli zgody przez zaznaczenie check boxa poprzez zaznaczenie:

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez RE-PREZENTACJE w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

-Wyrażam zgodę na otrzymywanie od RE-PREZENTACJI drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e- mail; a następnie kliknie przycisk „subskrybuję”. Na podany przez użytkownika adres e-mail RE-PREZENTACJE wyśle mail aktywacyjny do potwierdzenia treści maila. Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§6

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newslettera, należy:

 1. a) posiadać komputer lub urządzenie mobilne połączony z siecią Internet;
 2. b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
 3. c) posiadać adres e-mail.

§7

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez: klikniecie w link „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości newslettera RE-PREZENTACJE”, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newslettera;

§8

 1. Administratorem Danych osobowych jest Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE z siedzibą: ulica Ślusarska 9 30-710 Kraków e-mail: kontakt@re-prezentacje.pl.
 2. Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE z siedzibą: ulica Ślusarska 9 30-710 Kraków powołało Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail:iod@re-prezentacje.pl z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie naszego portalu Newsletter; Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.
 4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres email, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
 5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
 7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy.
 8. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Podmiot którego Dane osobowe dotyczą posiada prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Podmiotu którego Dane osobowe dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@re-prezentacje.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§10

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. RE-PREZENTACJE zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych; oraz
  c) zmiany przepisów prawa;
  w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez RE-PREZENTACJE usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Obowiązek informacyjny

Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE z siedzibą: ulica Ślusarska 9 30-710 Kraków zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE zwane dalej RE-PREZENTACJE z siedzibą w Krakowie ulica Ślusarska 9 (30-710 Kraków), email: kontakt@re-prezentacje.pl;
 2. W Stowarzyszeniu RE-PREZENTACJE został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail:  iod@re-prezentacje.pl., z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej nonfiction.pl (zwana dalej „Umową”); Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji umowy.
 4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
 5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
 7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy ( firmą świadczącą te usługi jest  GETRESPONSE Sp. z o.o. Ul. Arkońska 6/3a 80-387 Gdańsk).
 8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
t