Regulamin newslettera Festiwalu NON-FICTION

Regulamin Newslettera Festiwalu NON-FICTION organizowanego przez Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE

§1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE z siedzibą: ulica Ślusarska 9 30-710 Kraków wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135066 zwanym dalej  RE-PREZENTACJE

§2

Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez RE-PREZENTACJE na podany przez użytkownika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§4

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.nonfiction.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail (dalej: Dane osobowe) oraz zaakceptuje regulamin oraz udzieli zgody przez zaznaczenie check boxa poprzez zaznaczenie:

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez RE-PREZENTACJE w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

-Wyrażam zgodę na otrzymywanie od RE-PREZENTACJI drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e- mail; a następnie kliknie przycisk „subskrybuję”. Na podany przez użytkownika adres e-mail RE-PREZENTACJE wyśle mail aktywacyjny do potwierdzenia treści maila. Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§6

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newslettera, należy:

 1. a) posiadać komputer lub urządzenie mobilne połączony z siecią Internet;
 2. b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
 3. c) posiadać adres e-mail.

§7

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez: klikniecie w link „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości newslettera RE-PREZENTACJE”, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newslettera;

§8

 1. Administratorem Danych osobowych jest Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE z siedzibą: ulica Ślusarska 9 30-710 Kraków e-mail: kontakt@re-prezentacje.pl.
 2. Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE z siedzibą: ulica Ślusarska 9 30-710 Kraków powołało Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail:iod@re-prezentacje.pl z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie naszego portalu Newsletter; Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.
 4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres email, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
 5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
 7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy.
 8. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Podmiot którego Dane osobowe dotyczą posiada prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Podmiotu którego Dane osobowe dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@re-prezentacje.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§10

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. RE-PREZENTACJE zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych; oraz
  c) zmiany przepisów prawa;
  w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez RE-PREZENTACJE usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Obowiązek informacyjny

Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE z siedzibą: ulica Ślusarska 9 30-710 Kraków zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie RE-PREZENTACJE zwane dalej RE-PREZENTACJE z siedzibą w Krakowie ulica Ślusarska 9 (30-710 Kraków), email: kontakt@re-prezentacje.pl;
 2. W Stowarzyszeniu RE-PREZENTACJE został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail:  iod@re-prezentacje.pl., z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej nonfiction.pl (zwana dalej „Umową”); Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji umowy.
 4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
 5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
 7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy ( firmą świadczącą te usługi jest  GETRESPONSE Sp. z o.o. Ul. Arkońska 6/3a 80-387 Gdańsk).
 8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.