NON-FICTION 2018: Katarzyna Boni, „Kontener”. Miasto-obóz

t